İşveren markası ne değildir?

735

Yürüt­tü­ğü­müz pro­je­lerde kar­şı­mıza çıkan, iyi niyetle yapıl­ma­sına rağ­men sonuç­ları hataya dönü­şen çalış­ma­lar genelde üç alanda toplanıyor:

İşve­ren Marka Yöne­timi, işe alım pazar­la­ması değil­dir. Şir­ket­le­rin çoğu işve­ren marka yöne­ti­mini işe alım pazar­la­ması ola­rak gör­mekte. Oysa, aday­lara yöne­lik kamp­lar, etkin­lik­ler ya da ile­ti­şi­min eğlen­celi hale geti­ril­mesi, yal­nızca ile­ti­şime yeni kanal­lar açmakla ilgi­li­dir. Bu tip etkin­lik­ler, arka­sında bir stra­teji yoksa mar­kaya daha çok zarar verir. Genelde şir­ket­ler hak­kında far­kın­da­lığı art­tı­rıp içe­ri­deki süreç­lerle örtüş­me­yen mesaj­lar veri­lir ve yeni işe alım­larda tur­no­ver artırılır.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

İşve­ren Marka Yöne­timi, iç etkin­lik değil­dir. Şir­ket bün­ye­sinde dans kurs­ları veya yoga ders­leri orga­nize etmek, işve­ren mar­kası olmak değil­dir. Bu tip etkin­lik­ler, kari­yer yol­ları tıkan­mış, per­for­mans yöne­ti­mi­nin adil olma­dı­ğını düşü­nen, yöne­ti­ci­le­ri­nin yet­kin­lik­le­rin­den şüphe eden çalı­şan­la­rın bağ­lı­lı­ğını art­tır­ma­ya­cağı gibi, sorun­ları çöz­me­den göz boya­maya yöne­lik etkin­lik­ler ola­rak algılanır.

İşve­ren Marka Yöne­timi, yal­nızca ile­ti­şim değil­dir. Hiç­bir marka çalış­ması, yal­nızca ile­ti­şim yap­mak değil­dir. Önce­likle neyin hangi kanalla ile­ti­le­ceği plan­lan­ma­lı­dır. İşve­ren mar­kası ile­ti­şimi —ürün mar­kası ile­ti­şim­den farklı ola­rak— sadece ger­çek­leri yan­sıt­ma­lı­dır. Ürün ile­ti­şi­minde deodo­rant sıkar­sı­nız, kız­lar peşi­niz­den koşar; diş­le­ri­nizi fır­ça­lar­sa­nız, erkek­ler eşya­la­rı­nızı taşır. İşve­ren mar­ka­sında, ve özel­likle dış ile­ti­şimde, içe­ri­deki ger­çek­lerle örtüş­me­yen mesaj­lar ver­mek­ten kaçı­nıl­ma­lı­dır. İçe­ri­deki ger­çek­ler ‘hoş’ değilse, pro­jeye orayı değiş­tir­mekle baş­la­nıl­ma­lı­dır. Sadece ile­ti­şim yap­mak adına, sos­yal medya veya kari­yer say­fa­la­rında (Ne tür don­durma sever­si­niz? Yaşa­sın bugün Cuma! Tatilde hangi kitap­ları oku­du­nuz? türün­den) ilgi­siz pay­la­şım­lar yap­mak, işve­ren ile­ti­şi­mi­nize fayda sağlamayacaktır.

Peki, öyleyse nedir İşve­ren Marka Yönetimi?

İşve­ren marka yöne­timi, İnsan Kay­nak­ları depart­ma­nı­nın kay­nak­tan ziyade insana odak­lan­dığı bütün­sel pro­je­ler­dir. Pro­je­le­rin boyu­tun­dan ve kav­ra­mın henüz çok tanın­ma­ma­sın­dan dolayı sık­lıkla yan­lış anla­şıl­makta ve yan­lış uygulanmaktadır.

Söz konusu yan­lış uygu­la­ma­larda ağır­lıklı ola­rak işve­ren çeki­ci­liği boyutu üze­rinde çalış­ma­lar yapı­lır­ken diğer boyut­lar yapı­lan­dı­rıl­ma­dığı için, tur­no­ver’ın art­ma­sında başka her­hangi bir geri dönüş olmamaktadır.

Ali Ayaz

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.